Billy Blanks วัย 67 ปี กล่าวว่า Tae Bo ‘ให้ความมั่นใจกับฉัน’ เพื่อเอาชนะความบกพร่องทางการเรียนรู้

Billy Blanks วัย 67 ปี กล่าวว่า Tae Bo 'ให้ความมั่นใจกับฉัน' เพื่อเอาชนะความบกพร่องทางการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *