Bathurst Wallabies Triathlon Club คาดว่าจะมีหมายเลขเข้าที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับรอบสองของซีรีส์ท้องถิ่น | ทนายความตะวันตก

Bathurst Wallabies Triathlon Club คาดว่าจะมีหมายเลขเข้าที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับรอบสองของซีรีส์ท้องถิ่น |  ทนายความตะวันตก

เนื่องจากแม่น้ำ Macquarie ได้ทำลายสโมสรกีฬาอื่นๆ ในเมือง รวมถึงสมาคม Bathurst Hockey Association และ St Pat’s Rugby League ทำให้มีความกังวลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการแข่งขันไตรกีฬารอบต่อไปจะถูกคุกคามเช่นกัน

#Bathurst #Wallabies #Triathlon #Club #คาดวาจะมหมายเลขเขาทแขงแกรงขนสำหรบรอบสองของซรสทองถน #ทนายความตะวนตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *