นักเรียน Dubbo เป็นตัวแทนของ Te-Ashi Kai-Shin Australian Karate ในการแข่งขัน Kai-Gosoku Kai Butokukan Karate International Championship – Daily Liberal

นักเรียน Dubbo เป็นตัวแทนของ Te-Ashi Kai-Shin Australian Karate ในการแข่งขัน Kai-Gosoku Kai Butokukan Karate International Championship - Daily Liberal

นักเรียน Dubbo เป็นตัวแทนของ Te-Ashi Kai-Shin Australian Karate ในการแข่งขัน Kai-Gosoku Kai Butokukan Karate International Championships เสรีนิยมรายวัน
#นกเรยน #Dubbo #เปนตวแทนของ #TeAshi #KaiShin #Australian #Karate #ในการแขงขน #KaiGosoku #Kai #Butokukan #Karate #International #Championship #Daily #Liberal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *